Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen die via de webwinkel van de verkoper zijn geplaatst door consumenten of handelaren.
1.2 - Algemene voorwaarden van contractspartijen worden niet aanvaard en zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
1.3 - Deze algemene voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door de verkoper is goedgekeurd, kan de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemen worden gebruikt niet accepteren.

Artikel 2 - Bedrijfsgegevens / Identiteit

Bessey Online is een online shop en onderdeel binnen handelsonderneming Dirks B.V. dat zich richt op de verkoop van kwaliteitsgereedschappen aan particulieren en bedrijven.

Handelsonderneming Dirks B.V.
Prins Mauritslaan 120-124
6191EJ Beek (NL)
Tel: +31 46 437 9911 (lokaal tarief)
KvK nummer: 63437775
Btw identificatienummer: NL855236310B01

Toolnation distributiecentrum (géén bezoekadres)
Aziëlaan 8
6199AG Maastricht Airport (NL)
Tel: +31 85 237 15 00 (Nederland)
Tel: 00800 777 555 11 (EU)
Mail: info@toolnation.eu of contact via toolnation.nl/customer-service

Bestuurder: Raymond Gelders

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 - De koopovereenkomst op afstand die door de consument of handelaar wordt aangegaan komt tot stand met Handelsonderneming Dirks B.V.
3.2 - Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend of -indien een termijn is gesteld- slechts bindend voor de genoemde termijn.
3.3 - Overeenkomsten betreffend de levering van goederen en/of diensten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door de verkoper.
3.4 - Artikel 4.3 is eveneens van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen aangegaan c.q. gedaan door onze agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen en/of wederverkopers.
3.5 - De weergegeven maten, gewichten etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk. Mogelijke kleine afwijking voorbehouden.
3.6 - De inhoud van de door de verkoper verzonden schriftelijke bevestiging is bindend voor onze wederpartij, tenzij binnen acht dagen na verzending de juistheid daarvan schriftelijk wordt betwist.
3.7 - Door de presentatie van de artikelen in de webwinkel van de verkoper doet de verkoper een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten vrijblijvend in het winkelmandje leggen en vóór het plaatsen van uw bindende bestelling ten aller tijde corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden.
3.8 - De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop.
3.9 - Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje.
3.10 - Toolnation stuurt bij ontvangst van de bestelling een automatische bestelbevestiging via het door de koper aangegeven e-mailadres.
3.11 - De consument heeft de mogelijkheid de geplaatste bestelling te annuleren met in achtneming van onderstaande;
3.11A - Zodra een bestelling in behandeling is genomen door het magazijn is het annuleren niet meer mogelijk.
3.11B - Wanneer een gedeelte van de bestelling reeds verstuurd is door de verkoper, dienen de geleverde artikelen op kosten van de koper retour gestuurd te worden.
3.11C - Enkel complete orderregels van een bestelling kunnen geannuleerd worden, deelannuleringen van 1 orderregel is niet mogelijk.
3.11D - De consument dient een annulering schriftelijk bij de verkoper kenbaar te maken via www.toolnation.nl/customer-service
3.11E - Consument heeft volgens de wet het recht gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
3.11F - Met in achtneming van artikel 5, lid 9 is een annulering van een set/ bundel slechts compleet mogelijk. Het annuleren van een gedeelte van de bestelde set/ bundel is niet mogelijk. Tevens is het niet mogelijk bedragen te verrekenen.
3.11G - Met in achtneming van artikel 5, lid 9 is de koper bij een annulering verantwoordelijk voor het retoursturen van reeds geleverde artikelen uit een bundel/ set. Bij beschadigingen heeft Toolnation/ de verkoper het recht kosten in rekening te brengen ter hoogte van minimaal 35% van het aankoopbedrag van het artikel excl. Btw.
3.12 -Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De koopovereenkomst kan in dit geval eenzijdig worden geannuleerd.
3.13 - Het ontbinden van koopovereenkomsten bij zakelijke kopers is niet mogelijk. Zakelijke klanten zijn van het consumentenrecht uitgesloten. De verkoper zal bij ontbinding van de koopovereenkomst van speciaal bestelde artikelen annuleringskosten van ten minste 35% van de verkoopprijs verrekenen.
3.14 - Artikelen met een aangegeven levertijd van 3 tot 6 werkdagen die met een * gekenmerkt zijn, zijn niet fysiek voorradig en worden speciaal voor de koper besteld. Het annuleren/herroepen van deze artikelen is slechts in samenspraak met de verkoper mogelijk.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de weergegeven prijzen exclusief BTW.
4.2 - Verhogingen, opgetreden na onze aanbiedingen, in lonen, sociale lasten, grondstoffen, wisselkoersen, heffingen van overheidswege (met name belastingen), vracht en/of douanetarieven, zullen aan onze wederpartij worden doorberekend voor die goederen, welke ten tijde van het ingaan van die verhoging nog door ons (Toolnation) moeten worden geleverd.
4.3 - In het geval van een onjuiste prijsstelling van de in de onlineshop aangeboden goederen heeft Toolnation het recht de overeenkomst te ontbinden, ongeacht eventuele bestaande wettelijke rechten van ontbinding. Deze ontbinding zal door Toolnation worden verklaard onmiddellijk nadat Toolnation kennis heeft gekregen van deze reden tot ontbinding.

Artikel 5 - Levering, levertijd en garantie

5.1 - Tenzij anders overeengekomen gelden bij leveringen van artikelen uit de internetshop van de verkoper onderstaande verzendkosten bij leveringen naar BENELUX of Duitsland.
5.1A - Bestellingen van €100,00 (inclusief btw) of hoger worden gratis verzonden
5.1B - Bij bestellingen minder dan €100,00 (inclusief btw) bedragen de verzendkosten €9,00
5.1C - Bij bestellingen minder dan €30,00 (inclusief btw) bedragen de verzendkosten €13,00
5.1D - Eventuele verzendkosten worden bij het afrekenen afzonderlijk weergegeven.
5.1E - Voor artikelen met uitzonderlijk gewicht, formaat of waarbij extra handling voor nodig is (bijv. grasmaaiers, tafelzagen, onderstellen, compressors e.d.) worden verzendkosten berekend.
5.1F- Gratis artikelen zijn enkel in combinatie met de aangekochte goederen gratis. Wanneer bestelde goederen geannuleerd worden vervalt de aanspraak op het gratis artikel.
5.2 - Schade tijdens bezorging van bestelling
5.2A - Alle goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer
5.2B - Voor consument; indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade dient de koper deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger/ vervoerder en tevens bij de verkoper kenbaar te maken. Indien de koper niets kenbaar maakt heeft dit geen gevolgen voor de kopers wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft het wettelijke recht op garantie. Het kenbaar maken van bovenstaande helpt de verkoper de rechten tegenover vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.
5.2C - Voor ondernemers; het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van de zending gaat over op de ontvanger zodra de zending is overgedragen aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of een andere bevoegde persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de levering.
5.2D - Voor handelaren geldt een onderzoek -en reclamatieplicht. Zichtbare schades. Gebreken of tekorten dienen binnen bekwame tijd maar zo snel mogelijk aan ons te worden medegedeeld. Indien de koper geen mededeling doet worden de goederen als goedgekeurd en geaccepteerd beschouwd tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien de verkoper een gebrek bedrieglijk verzwijgt.
5.3 - Wordt uit het magazijn van de verkoper geleverd, dan vindt de levering plaats door het ter beschikking stellen van de goederen aan de afnemer; afname moet geschieden binnen 30 dagen nadat aan de koper is medegedeeld dat de goederen gereed liggen. indien niet tijdig afgenomen is de koper na verloop van drie dagen na terpostbezorging van door de verkoper gestuurde schriftelijke waarschuwing in verzuim door het enkele verloop van de tijd zonder dat ingebrekestelling nodig is. De verkoper is dan gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de bestelling te annuleren door eenvoudige mededeling onverminderd ons recht op schadevergoeding.
5.4 - De door de verkoper aangegeven levertijden zijn vrijblijvend en dienen als indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn zal de koper nimmer het recht geven op enigerlei schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de koper uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voorvloeien; evenmin zal de koper; al dan niet krachtens machtiging door rechtelijke tussenkomst gerechtigd zijn werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zelf te verrichten dan wel zulks door derden te doen c.q. te laten verrichten.
5.5 - Wanneer de levering in gedeelten moet plaatsvinden zal elke levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen daarvan.
5.6 - Gevallen van overmacht in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook, storingen in het bedrijf en/of bij de aflevering, gebrek aan brandstof, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in verkopers magazijn, bij de firma’s waar de verkoper zijn goederen of grondstoffen betrekt -en bij de spoorwegen, elk ander transportbelemmering of- vertraging alsmede het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, arbeidsstakingen en uitsluitingen, uit- en invoerverboden en/of in voerbeperkingen, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of dwingende wetsbepalingen geven de verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren en verlengen in geval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd der storing.
5.7 - De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en bijhorende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, zijn bij ieder artikel afzonderlijk of op de informatiepagina’s van de verkoper te vinden.
5.8 - Bij bestellingen van meerdere artikelen waarbij afzonderlijke artikelen verschillende levertijden hebben kunnen deelleveringen verstuurd worden. De koper kan hierin geen voorkeur kiezen.
5.9 - Wanneer de koper een set/ bundel (samengesteld artikel) besteld waarbij de set slechts gedeeltelijk leverbaar is, wordt het voorradige deel van de set alvast verstuurd door de verkoper.
5.10- Transportschade aan een levering dienen binnen 1 werkdag na ontvangst kenbaar te worden gemaakt bij de klantenservice. Meldt de klant dit na 1 werkdag uur moet dit product terug van de klant en in overleg met de werkplaats worden beoordeeld, afhandeling dus via de normale garantie/reparatieprocedure.
5.11- Levertijden kunnen afwijken bij bestellingen die rechtstreeks als dropship worden verzonden vanuit de leverancier. De klant wordt door de verkoper ggeïnformeerd wanneer een bestelling als dropship vanuit de leverancier wordt verzonden.
5.12- Retourzendingen dienen altijd via de klantenservice aangemeld te worden.
5.13 - Bij bestellingen die zonder aanmelding retour worden gestuurd worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor het onnodig retour sturen van een bestelling/ artikel bedragen 35%.

Artikel 6 - Verlengd eigendomsvoorbehoud

6.1 - De door de verkoper geleverde goederen blijven diens eigendom totdat de koper/ afnemer heeft voldaan aan alle vorderingen die de verkoper op de afnemer mochten hebben uit welke hoofde dan ook met inbegrip van eventuele rente en kosten.
6.2 - Zolang de verkoper eigenaar is van de goederen is de afnemer onbevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
6.3 - Indien en voor het geval de afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet wordt de verkoper onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst het geleverde terug te namen.
6.4 - Indien een derde rechten op de goederen wil uitoefenen zolang deze in de verkopers eigendom zijn is de wederpartij gehouden ons daarvan onverwijld op de hoogte te stellen
6.5 - Van volledige betaling als bedoeld in lid 1 kan slechts sprake zijn indien het verschuldigde bedrag compleet door de verkoper is ontvangen. Afgifte van wissels of ander handelspapier, debitering in rekening-courant of anderszins kan mitsdien niet als betaling worden beschouwd.

Artikel 7 - Betaling

7.1 - Betalingen dienen te geschieden door middel van een van onderstaande betaalmogelijkheden:
7.1A - iDEAL
7.1B - Vooruitbetaling per bank
7.1C - PayPal
7.1D - Creditcard (VISA, MasterCard, American Express, Maestro)
7.1E - Bancontact/ Mister Cash
7.1F - Giropay
7.1G - Klarna
7.1H - Contant (Bij afhalen in winkel)
7.2 - Het niet voldoen van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege het gevolg van de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de koper, ook die krachtens eventuele andere facturen.
7.3 - Betalingen worden in de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en rente, en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaatsgevonden hebbende leveringen met dien verstande dat deze betalingen steeds met de oudste facturen worden verrekend.
7.4 - Onverminderd het hiervoor bepaalde behoudt de verkoper zich te allen tijde het recht om bij aflevering betaling(en) te vorderen c.q. waarborgen voor openstaande betalingen van andere lopende/ nog openstaande bestellingen, met name ingeval naar het oordeel van de verkoper het aan de koper verleende krediet te hoog is.
7.5 - Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de rente 15% incassokosten over de openstaande hoofdsom verschuldigd vermeerderd met de verschuldigde BTW.
7.6 - Bij gerechtelijke invordering waaronder faillissementsaanvraag blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten tevens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
7.7 - Indien de koper niet tijdig betaalt en voorst indien hij instaat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert óf indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen kan de verkoper de leveringsplicht opschorten of de overeenkomst voor het nog niet geleverde deel door een eenvoudige mededeling annuleren onverminderd het recht op nakoming of schadevergoeding.
7.8 - De verkoper behoudt het recht om gedurende de loop van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen en indien deze niet te genoegen wordt verschaft de levering op te schorten totdat de zekerheid is verstrekt.
7.9 - Bestellingen worden pas in behandeling genomen wannee rde betaling is voldaan, enkele betaalmogelijkheden kunnen mogelijk voor een langere levertijd zorgen.
7.10 - Bestellingen die na 90 dagen nog niet (volledig) zijn verwerkt en waarbij Klarna als betaaloptie is gekozen worden automatisch door ons systeem geannuleerd.

Artikel 8 - Klachten/ reclamatieregeling

8.1 - Klachten wegens onvolledige levering wegens kennelijke gebreken aan goederen moeten door de koper onverwijld doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk aan de verkoper worden medegedeeld.
8.2 - Bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling kunnen worden genomen kunnen garantieverplichtingen ten aanzien van die gebreken vervallen.
8.3 - Het reclamatierecht vervalt zodra de goederen verdere bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan, dan wel ondeugdelijk zijn opgeslagen.
8.4 - Indien reclamaties niet in overeenstemming met het onder bovenstaand lid 1 vermelde worden ingediend, de verkoper niet in staat wordt gesteld om het materiaal m.b.t. tot de klacht/ reclamatie te onderzoeken vervalt elk recht uit hoofde van reclamatie en/ of garantie.
8.5 - Een reclamatie geeft de koper geen recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel uit te stellen
8.6 - Elk recht van reclameren vervalt 6 maanden na ontvangst van de goederen.
8.7 - Een koper die enige verplichtingen uit de overeenkomst gesloten met de verkoper niet nakomt verwerpt het recht tot reclameren.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 - Indien de door de verkoper geleverde goederen gebrekkig of ondeugdelijk zijn zullen deze naar verkopers keuze overgaan tot vervanging af fabriek of betaling van een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende goederen indien en voor zover de verkopers leveranciers daartoe jegens de verkoper bereid en in staat blijkt te zijn.
9.2 - Indien de door de verkoper geleverde goederen een gebrek mochten vertonen is de verkoper tevens aansprakelijk voor de schade welke de koper als gevolg hiervan mocht lijden, tenzij:
9.2A - Het artikel niet door de verkoper in het verkeer is gebracht.
9.3B - Het gelet op de omstandigheden aannemelijk is dat het gebrek welke de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht door de verkoper dan wel dat het gebrek later is ontstaan.
9.4C - Het artikel niet voor de verkoop noch voor enig andere vorm van verspreiding met een economisch doel door de verkoper is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van verkopers beroep of bedrijf.
9.5D - Het gebrek een gevolg is van het feit dat het artikel in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften.
9.6E - Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarom de verkoper het artikel in het verkeer bracht onmogelijk was het bestaan van dat gebrek te ontdekken.
9.3 - Ten aanzien van de schade welke een koper mocht lijden ten gevolge van een gebrek in een door de verkoper verkocht artikel welk niet te wijten is aan de verkopers schuld doch een gevolg is van een gebrek in -door leveranciers of fabrikant betrokken grondstoffen en/ of onderdelen welke in de door de verkoper geleverde goederen zijn verwerkt en waaraan de gebreke in feite kleven is de verkoper enkel aansprakelijk voor de schade welke een koper ten gevolge daarvan mocht lijden, voor zover de fabrikant of leverancier door verkoper aansprakelijk kan worden gesteld en deze fabrikant of leverancier op zijn beurt daadwerkelijk tot vergoeding van de geleden schade aan de verkoper overgaat.
9.4 - De verkopers aansprakelijkheid zoals omschreven in de vorige leden wordt verminderd of opgeheven rekening houdend met alle omstandigheden indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in een artikel als door de schuld van de koper of een persoon voor wie de koper aansprakelijk is.
9.5 - De aansprakelijkheid zoals omschreven in lid 2 van artikel 8 bestaat enkel voor:
9.5A - Schade door dood of lichamelijk letsel
9.5B - Schade door het artikel toegebracht aan een andere zaak welke gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de koper ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt met van toepassing van een franchise ten belopen van €573,00
9.6 - De verkoper is voor het overige in het geheel niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door de koper geleden als gevolg van een gesprek in de nakoming van de verkopers verplichtingen. De koper vrijwaart de verkoper voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
9.7 - De koper dient deugdelijk en uitdrukkelijk bewijs te leveren van de schade/ het gebrek, de oorzaak en het verband tussen het gebrek en de schade.
9.8 - Alle machines worden geleverd met een fabrieksgarantie die door de fabrikant/ leverancier is vastgesteld. Aanspraak en/ of garantie vervallen onder andere indien de machine wordt misbruikt of niet volgens de voorschriften wordt onderhouden of indien derden aan de machine gaan repareren of demonteren.
9.9 - Hardmetaal gereedschappen en boorhouders zijn uitgesloten van garantie

Artikel 10 - Geschillen

10.1 - Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouw zullen worden beslecht door de gewone rechter te Maastricht.
10.2 - De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan die te vinden zijn via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.
10.3 - Voor handelaren; alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van onze maatschappelijke zetel.

Artikel 11 - Herroepingsrecht

11.1 - Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor particuliere consumenten daar het onderdeel is van de consumentenwetgeving.
11.2 - Aankopen met intentie tot gebruik voor zakelijke doeleinden zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.
11.3 - De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde zonder opgave van redenen gebruik te maken van het herroepingsrecht het de bestelling te annuleren.
11.4 - De consument dient de retourzending binnen 14 dagen te verzenden nadat de herroeping bij de verkoper kenbaar is gemaakt. Bij een artikel dat bestaat uit verschillende onderdelen geldt de dag waarop het laatste onderdeel is ontvangen.
11.5 - De verzendkosten voor een retourzending zijn bij een herroeping op kosten van de koper/ verzender.
11.6 - Bij beschadigingen heeft Toolnation/ de verkoper het recht kosten in rekening te brengen ter hoogte van minimaal 30% van het aankoopbedrag van het artikel excl. Btw.
11.7 - Toolnation/ de verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde artikel onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping kenbaar heeft gemaakt.
11.8 - Tenzij de verkoper aanbied het artikel zelf op te halen mag deze wachten met het terugbetalen tot de retourzending is ontvangen of de consument aantoont dat het artikel is teruggestuurd naar gelang welk tijdstip eerder valt.
11.9 - De terugbetaling door de verkoper zal worden voldaan volgens hetzelfde betaalmiddel welke door de consument is gebruikt bij de aankoop van het artikel tenzij een andere overeenstemming is getroffen. De terugbetaling is kosteloos voor de consument
11.10 - Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument de verkoper [Toolnation, Aziëlaan 8, 6199AG Maastricht-Airport (NL), info@toolnation.eu, +31 85 237 15 00 (Klantenservice)] via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan gebruik maken van het model-herroepingsformulier, hiertoe is de consument niet verplicht.
11.11 Modelformulier voor herroeping:

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Toolnation (Distributiecentrum)
Aziëlaan 8
6199 AG Maastricht Airport
Nederland

Ik/ Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/ wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/ herroepen(*):

Product + artikelnummer*
Besteld op (*) / ontvangen op(*) [Datum]
Naam / namen consument(en)(*)
Adres consument(en)

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.